Ervaring

Hieronder kunt u ervaring lezen van enkele grotere trajecten in dienstverlenende organisaties.

Coach/Scanner Waardigheid &Trots 2017- heden

Werken aan kwaliteitverbetering in verpleeg/verzorgingshuis. Uitgangspunt is het kwaliteitskader, waarin de richtlijnen staan voor verantwoorde veilige zorg. Zowel op strategisch als uitvoerend niveau betrokken als coach.

Argoszorggroep 2018-heden

Begeleiden en coachen van teams in de verandering naar eisen van het kwaliteitskader. Eigen kracht, leren op de werkvloer en motivatie tot verbtering zijn hierin kernwoorden.

Sjaloomzorg 2014-2016

Begeleiden van medewerkers naar een nieuwe situatie, waarin twee teams gaan samenwerken.Medewerkers bewust maken  van zichzelf, als instrument/professional, in dit proces. Werken aan taakvolwassenheid en transparantie in het team. Leren constructief communiceren en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Werken  aan veranderingsbereidheid, proactiviteit en bouwen aan vertrouwen.

Zuidwester 2015  (ambassadeur)

Het begleiden van het leerproces van de persoonlijk begeleider van clienten en zijn collega’s in relatie met de cliënt en zijn systeem; de driehoek. De rol van de ambassadeur is om het proces in het team vanuit de persoonlijk begeleider, die de leergang volgt in gang te zetten. De leergangen zijn zeer inhoudelijk, de ambassadeur kan naast hem/haar  staan en hem ondersteunen om de beweging in gang te zetten. En hierbij het creatieve proces inzetten.Dit vraagt om kritisch en signalerend, maar ook ondersteuning geven waar nodig.

Kraamzorg Homecare 2015-2016

GEWELDLOZE COMMUNICATIE

Veilig werken in de Zorg is een thema, wat op verschillende manieren leeft en actueel is in zorgorganisaties. Enkele jaren geleden is er subsidie beschikbaar gesteld, om dit te faciliteren. Kraamcentrum Homecare maakt gebruik van deze subsidie en faciliteert de scholing geweldloze communicatie.

Dit  is een aanbod om kraamverzorgenden en verloskundigen in theorie en praktijk te trainen in geweldloze communicatie. Middels een gevarieerd aanbod van bijeenkomsten, e-learning, praktijkopdrachten e-coaching en intervisie wordt een ieder getraind. Verzorgenden en verloskundigen krijgen tools om in crisissituaties, beter om te gaan met druk en leren op een juiste wijze te communiceren en de situatie te hanteren. Afstemmen, aandacht en begrip tonen, inspelen op de behoefte van de klant zijn hier belangrijke items. Deze is opgebouwd op de volgende wijze;

  • ·        Basisbijeenkomst voor teams (2 dagdelen
  •           E-learning modules (3 modules)
  •           E- Coaching
  •           Praktijkopdracht (3)
  •           Leerlogboek

 

"Veilig werken in de Zorg" Stichting de Okkernoot 2014-2015

Vanuit de aangeboden landelijke subsidie verzorgt Tracin Consultancy een begeleidingstraject bij Stichting de Okkernoot. In de hele organisatie worden cursusen verzorgd en is er coaching on the job. Doelsteling is; geweldloos communiceren met elkaar, clienten, ouders en verwanten.

Cliënt centraal bij Zuidwester, regio Zeeland 2012-2013

De scholing is ingezet om een cultuurverandering in gang te zetten, waarbij medewerkers de cliënt centraal zetten, rekening houdend met de maatschappelijke- en organisatieontwikkelingen. Iedere medewerker wordt in staat geacht zijn verantwoordelijkheid hierin te nemen, de verandering van (beroeps) gedrag staat hierin centraal. Het betreft 24 teams, ondersteunende diensten en alle leidinggevenden.

Fundamentaal Fit bij Gors, regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland (2009 tot 2012)

Een individueel afgestemd programma, wat bij Gors regelmatig voor medewerkers wordt ingezet. Veel van ons leven en functioneren op de automatische piloot en denken niet echt na over de dingen die wij doen. Fundamentaal Fit heeft medewerkers bij Gors geholpen die patronen te doorbreken. Resultaat van dit traject is voornamelijk dat men bewust werd anders te denken en te doen, afgestemd op het individu.

Anders wonen en werken Zuidwester te Goes (2010/ 2011)

De scholing is ingezet om de medewerkers (teamleiders, nachtdienst, 11 teams wonen en 4 teams dagbesteding) van de Stichting Zuidwester, regio Zeeland voor te bereiden op de komende veranderingen die plaats gaan vinden na realisatie van de nieuwbouwlocatie. Belangrijk onderdeel van de totale opdracht was dat medewerkers zelf ervaren en inzien wat de verandering voor hen in gedrag en handelen betekent en welke invloed zij hebben op het geheel. Er is voornamelijk aandacht besteed aan denken in mogelijkheden (DIM). Resultaat van deze scholing was dat ieder team voorbereid was op een nieuwe samenwerking in een ander team, met andere cliënten. De verandering van denken is ingezet. Vervolg op deze scholing is september 2012 gestart; “Cliënt centraal”.

Kleinschalig wonen t Heem te Udenhout (2009/2010)

In deze scholing zijn medewerkers voorbereid op de nieuwe situatie “Kleinschalig wonen” van cliënten. De medewerkers hebben in de training aan den lijve ondervonden wat de omslag voor henzelf en de cliënten ging betekenen. Resultaat was dat iedere deelnemer in staat was op een heldere wijze te communiceren. De voor- en nadelen in de nieuwe werkwijze zijn benoemd en bekend bij iedere deelnemer. De attitude “de medewerker is te gast bij de cliënt”, werd door een ieder gedragen.

Sociaal wijkbeheer RWS te Goes (2008/2009)

Een traject van de wijkbeheerders van de RWS, omdat de functie de afgelopen jaren veranderd is in uitvoering. Van techniek naar sociaal en alles wat daar tussenin valt. De training gaf ondersteuning, begeleiding, handvatten, rekening houdend met de persoonlijke aandachtspunten c.q. kwaliteiten en maakt gebruik van de kracht van communicatie. Resultaat van de training was een duidelijke richtlijn over werkwijze en werkbeheer in de gehele organisatie, vertaald in een handboek.

Samenwerkingstraject RAVZ, regio Zeeland (2006/2007)

Een traject waarbij aandacht is besteed aan de relatie tussen MT, teamleiders en directie.  Geconstateerd werd dat er veel in beweging was binnen de RAVZ en dat een ieder uit deze groep zijn rug moest rechten en activiteiten moest gaan ontplooien binnen zijn verantwoordelijkheid. Er was behoefte aan een visie op deze relatie en aan handvatten om deze relatie te verbeteren. Ten behoeve van dit thema zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met als resultaat een verbeterde communicatie, kortere lijnen en duidelijke afspraken.

Van backoffice naar frontoffice Tante Louise te Bergen op Zoom(2004/2005)

Een training verzorgd voor 64 medewerkers horeca, werkzaam bij Stichting Tante Louise. De opdracht was de communicatie rondom het nieuwe voedingsconcept te verbeteren. Problemen lagen voornamelijk op gebrek aan acceptatie en motivatie.