Privacy en algemene voorwaarden

Tracin Consultancy verricht haar diensten op basis van een heldere offerte en Algemene Voorwaarden. Elke offerte is maatwerk, precies afgestemd op uw wensen. U weet dus altijd waar u aan toe bent. Het uitbrengen van een offerte is vrijblijvend en er zijn in de regel geen kosten aan verbonden.

1. Tracin Consultancy vraagt en bewaart gegevens van haar klanten.

U kunt ons informatie verstrekken door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins.

De persoonlijke informatie die u verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, zijn noodzakelijk om Tracin Consultancy staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of antwoord te bieden.

Tracin Consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Begeleiding (coaching, training, psychosociale hulverlening) optimaal te kunnen uitvoeren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Tracin Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de zorgverzekeraars

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze privacyverklaring wordt beschreven.

WhatsApp, Sms en Social Media:

Tracin Consultancy registreert gesprekken, die gevoerd zijn via sms en whatsapp. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor communicatie tijdens begeleidingstrajecten.. Deze worden niet gedeeld met derden.

2. Tracin Consultancy is op de hoogte van de bescherming van persoonsgegevens

3. Als de Tracin Consultancy gegevens van klanten wil opslaan zal hier altijd schriftelijk toestemming voor worden
Dit in de vorm middels een akkoordverklaring. Hierin staat vermeld welke gegevens zullen worden opgeslagen.

4. Mocht een belanghebbende zijn persoonsgegevens willen inzien, wijzigingen of verwijderen die de Tracin Consultancy heeft verzameld, kan deze contact opnemen met Conny Schroevers.

 Tracin Consultancy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

5. De gegevens die Tracin Consultancy bewaart, worden beschermd opgeslagen. Dit in een cloud- of serveromgeving, de toegang tot deze gegevens is voorbehouden aan de betrokken medewerker.

6. Tracin Consultancy stelt alles in werking om betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te organiseren en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

7. We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derden wanneer u een akkoordverklaring heeft getekend waarin dit is opgenomen.

9. Bij een datalek zal Tracin Consultancy binnen de gestelde termijn van 72 uur dit datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tevens zullen de personen geïnformeerd worden waarvan de data is gelekt.

10. Het is mogelijk dat onze hulp en ondersteuning niet aansluit bij uw wensen of verwachtingen. Als u klachten heeft, kunt u dit natuurlijk altijd met ons bespreken.
Probeer een klacht altijd eerst op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is. U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Een rustig en goed gesprek lost vaak al veel op.

 

Inhuur van derden

Wanneer voor de realisatie van een project inhuur van derden nodig is, gebeurt dit ook altijd op basis van afspraken met Tracin Consultancy

Voor meer informatie en prijzen kunt u contact met ons opnemen.