Onderscheid hiërarchisch team en zelfverantwoordelijk team

In een hiërarchisch team is de leidinggevende verantwoordelijk voor de output, en heeft hij bevoegdheden om het team te sturen op kwaliteit en kwantiteit van de dienst/het product en de samenwerking binnen het team. In een zelfverantwoordelijk team ligt de verantwoordelijkheid voor de output bij alle leden van het team. Van alle teamleden wordt verwacht dat zij initiatieven nemen om bij te sturen op de kwaliteit en kwantiteit van de dienst/ het product en de samenwerking binnen het team.

Belangrijke teamvaardigheden voor zelfverantwoordelijke teams

  • Goede communicatie en samenwerking zowel onderling, in de lijn als naar ‘buiten’ (naar de klant of andere organisaties), zodat de doelstellingen van het team gerealiseerd kunnen worden.
  • Werken aan procesverbetering in het werk. Dit houdt in dat men bereid is/ in staat is om om te gaan met veranderingen, open staat voor nieuwe ideeën, initiatief neemt.
  • Conflicten kunnen hanteren; waar mensen werken komen meningsverschillen voor, en wanneer deze goed uitgepraat worden, kan dit leiden tot een hechter team en een betere besluitvorming.
  • Het kunnen nemen van besluiten (op basis van consensus) hetgeen vereist dat mensen bereid zijn compromissen te sluiten, inleveringsbereid zijn, kunnen discussiëren/argumenteren e.d.
  • Elkaar onderlinge kunnen coachen en feedback kunnen geven.
  • Oplossingsgericht kunnen werken
  • Sociale vaardigheden bezitten: respect voor de mening van de ander, naar elkaar luisteren,collegiaal zijn e.d.
  • De bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen.